Algemene verkoops-, leverings - en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings - en betalingsvoorwaarden

1.     Onze algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld, evenals onze bijzondere voorwaarden, worden verondersteld aanvaard te zijn door onze cliënten, zelfs indien zij in tegenspraak zouden zijn met hun eigen, algemene of bijzondere voorwaarden.

2.     De leveringstermijnen op de facturen, of enig ander document vermeld, zijn niet bindend en dienen louter als inlichting. In geen geval kan de cliënt aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding wegens laattijdigheid of niet-levering. Bovendien kunnen eventuele prijsstijgingen bij fabrikanten, leveranciers en dergelijke tussen de datum van de bestelling en de datum van de levering aanleiding geven tot herziening en aanpassing van de prijzen.

3.     De voorwaarden waaronder de levering geschiedt, kunnen enkel afwijken van de voorgenoemde voorwaarden als er wederkerig schriftelijk akkoord wordt gesteld. Door de cliënt éénzijdig aangebrachte wijzigingen zijn niet geldig.

4.     Al onze prijzen zijn exclusief BTW en ontvangstkosten.

5.     De aanvaarding van de goederen, niet gevolgd door een klacht per getekend schrijven binnen de 48 uur met vermelding van de precieze grieven zal als definitieve aanvaarding beschouwd worden.

6.     De goederen blijven eigendom van Bomedys NV tot de volledige betaling.

7.     Verbreekt de cliënt de bestelling, dan is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs, behalve voor goederen die voor de cliënt bedrukt moeten worden of voorzien worden van een label, waar de integrale verkoopprijs als schadevergoeding zal dienen betaald te worden. Bomedys NV behoudt zich bovendien het recht voor eventuele andere schade te vorderen, dewelke hoger ligt dan de in onze vermelde voorwaarden, mits hij hiertoe het bewijs levert.

8.     Zonder tegenbericht worden de facturen geacht aanvaard te zijn na een termijn van vijf dagen na factuurdatum. Wissels worden enkel aanvaard indien ze geaccepteerd zijn en kunnen verdisconteerd worden. Als de vervaldag niet binnen de 30 dagen na factuurdatum is bepaald, vallen de disconto- en presentatiekosten ten laste van de cliënt.

9.     Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende bepaling. Bij niet betaling worden verwijlintresten aangerekend van 1,25% per maand vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. Het louter verlopen van een vervaldag maakt de intrest invorderbaar. Bovendien geldt de ontvangst van de factuur van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als ingebrekestelling. Daarnaast wordt bij niet-betaling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd, zulks met een minimum van 75,00 EUR.

10.  Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Product is aan mijn verlanglijst toegevoegd

De wijziging is bewaard

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]